Postanowienia ogólne

Operatorem serwisu naklejkinarowery.pl jest Marta Knap, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drukarnia Dekoracji Marta Knap,
ul. Wawelska 108, 64-920 Piła, NIP: 764-232-53-68,
zwany dalej Sprzedawcą.
Sklep Internetowy świadczy sprzedaż towarów i usług, w szczególności wydruku imiennych naklejek, produkcji personalizowanej odzieży i akcesoriów sportowych.
Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne
do korzystania ze Sklepu Internetowego, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności
w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów znajdujących
się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowej
oraz ich usuwania.

Rejestracja

Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie składania zamówienia przez system zamówień na stronie naklejkinarowery.pl,
ale nie jest konieczna do dokonania zakupu. Wraz z rejestracją należy podać adres e-mail oraz hasło. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody. Administrator serwisu naklejkinarowery.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu
w momencie, gdy Klient:
podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
dopuścił się za pośrednictwem serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
W trakcie rejestracji swojego konta Kupujący powinien wyrazić zgodę
na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.

Zamówienia

Informacje o produktach podane na Stronie Internetowej naklejkinarowery.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sklep Internetowy do Klientów, a nie ofertę w myśl Kodeksu cywilnego .
Przedstawione przez Sprzedawcę wszelkie materiały nie są gotowymi produktami. Oferowane artykuły to jedynie wzory graficzne mające na celu przybliżoną wizualizację gotowego produktu.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Stronę Internetową naklejkinarowery.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 16:00.
Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt
oraz innych dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28 ze zm.).
Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia w systemie oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku. Jeśli Klient złożył zamówienie w systemie po godzinie 12.00, termin realizacji liczony
jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Sprzedawcy.
W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu,
na który ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.
Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są z uwzględnieniem warunków i cen obowiązujących w chwili składania zamówienia.
Każdorazowe zawarcie umowy (dokonanie zakupu) jest udokumentowane paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego
przez Klienta w momencie składania zamówienia.

Sposób zawarcia Umowy sprzedaży

Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę Sklepu Internetowego dostępną pod domeną https://www.naklejkinarowery.pl/, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podjąć kolejne czynności
w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć zamówienie.
Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę zamówienia, gdzie może wybrać metodę płatności oraz sposób dostawy,
a także podać adres, na jaki ma zostać doręczona przesyłka z zamówieniem.
Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a w szczególności zaakceptowanie przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych, stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość,
za pośrednictwem Sklepu.
Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie przez Sklep Internetowy wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres Klienta.
Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej, jest potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego zamówienia, a w szczególności: przedmiot zamówienia, jego numer,
łączną cenę zamawianych produktów lub usług, sugerowaną metodę płatności oraz dostawy, adres domyślny pod jaki Sprzedawca dostarczy przesyłkę
i w jakim czasie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatności na rzecz Sprzedawcy.

Dostawa

Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w trakcie składania przez niego Zamówienia.
Przy każdym Produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia.
Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sklep Internetowy oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika.
Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu zapłaty przez Klienta na rzecz Sprzedawcy całej ceny za Zamówienie do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty i wynosi od 7 do 10 dni roboczych.
Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
za pośrednictwem Poczty Polskiej:
-przesyłka priorytetowa nierejestrowana (w tym przypadku nie ma możliwości złożenia reklamacji z tytułu braku doręczenia przesyłki)
-przesyłka polecona rejestrowana
za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex
odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
Koszt dostawy naklejek jest wliczony w cenę produktu – wysyłka priorytetowa – Poczta Polska. Na życzenie możemy wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską – kwota dopłaty widoczna będzie przy składaniu zamówienia. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.
Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.

Płatności

Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki.
Sprzedawca wykorzystuje uznane i bezpieczne systemy płatności internetowych:
płatności zagraniczne – podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPal.com
płatności krajowe – podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU.pl
płatności krajowe – przelew bankowy w PLN – Klient może dokonać wpłaty
na konto przy pomocy przelewu bankowego albo wpłacić odpowiednią kwotę
w banku lub na poczcie. W przypadku dokonania przez Klienta tej formy płatności zamówienie trafi do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedawcy. W celu przyspieszenia procesu Klient może zeskanować potwierdzenie wpłaty i wysłać mailem na adres: info@naklejkinarowery.pl.

Reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać
z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Zgłoszenia reklamacji należy dokonać na adres info@naklejkinarowery.pl.
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy,
w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny
od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się zamówionym Produktem, który chce zareklamować. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Klienta.
Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. Klient
ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru, dostarczenia zdjęć Sprzedawcy bądź jemu przedstawicielowi celem potwierdzenia wad.
Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie, w jakim zostały dostarczone. W przypadku odkrycia wad technicznych po naniesieniu naklejek reklamacja nie zostanie uznana.
Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, a opakowanie zawierające reklamowany Produkt musi zawierać wszystkie elementy zamówionego zestawu.
Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Sprzedawca poinformuje Klienta
o sposobie jej załatwienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do +/-15% odstępstw w zamówieniu.
Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów z uwagi na różnice
w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe, a także faktyczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania produktu przez Klienta.

Uszkodzona Przesyłka

Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia Zamawiający
jest zobowiązany do odmówienia przyjęcia przesyłki lub złożenia reklamacji
do firmy kurierskiej w dniu dostawy towaru oraz poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy drogą mailową.
W przypadku dochowania powyższej procedury Sprzedawca w ciągu 10 dni roboczych wyśle ponownie wybrany Produkt przez Klienta bez dodatkowych kosztów albo dokona zwrotu zapłaconej ceny.
W przypadku wykrycia uszkodzenia opakowania po wyjściu kuriera reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Brak prawa odstąpienia Umowy

Z uwagi na to, iż nabywane w Sklepie towary i usługi (naklejki, odzież personalizowana itp.) są konfigurowane i wykonywane na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia złożonego przez Klienta, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 , poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta
w trybie art. 27 ww. ustawy (czyli zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny ) nie przysługuje.
Z Klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 14 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się przedstawiciel Sprzedawcy w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Prawa autorskie

Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty w ramach Sklepu internetowego objęte są prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione
do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).

Ochrona danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy Sprzedawcy.
Administratorem danych osobowych jest Marta Knap prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drukarnia Dekoracji Marta Knap,
ul. Wawelska 108, 64-920 Piła, NIP: 764-232-53-68.
Zgodnie z ww. ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie
do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia
lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane
przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta
w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.naklejkinarowery.pl/regulamin/ skąd Klienci mogą
w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

Uwaga! W związku z brakiem możliwości rejestracji przesyłek priorytetowych Poczty Polskiej, wysyłka listem zwykłym priorytetowym jest realizowana na odpowiedzialność kupującego. W przypadku zaginięcia przesyłki, reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.